Overlege Anestesi

Sykehuset i Vestfold HF
Published
2021-05-07
Location
Tønsberg, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet.
Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, har
områdefunksjon for karkirurgi i Vestfold-Telemark, og har en smertepoliklinikk
med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner
(Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert.

Avdelingen har tre seksjoner; anestesi, intensiv og smertepoliklinikk. I tillegg dekker avdelingen funksjoner
som traumatologi og akuttmedisin. Tjeneste ved avdelingen utføres etter avtale
og interessefelt.

Anestesiologisk avdeling har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi,
urologi, gyn/obstetrikk, ØNH, øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn
innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til
ECT behandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR- og CT
undersøkelser, samt intervensjonsradiologi som EVAR.

Intensivseksjonen bemanner fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. I tillegg har sykehusets
dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. Per tiden er 6
intensivleger tilordnet intensivseksjonen hvor høy faglig kompetanse og
samarbeid vektlegges. Intensivlegene har sitt daglige virke på intensiv, men
også deler av dagtid på andre seksjoner. Øvrige overleger roterer inn i
intensivsjiktet i perioder for å opprettholde kompetanse.

Smerteklinikken bemannes av 1-2 anestesileger og funksjonen deles per i dag av totalt 8 leger. Det tverrfaglige
samarbeidet vektlegges med anestesisykepleier, fysioterapeut, psykolog og
allmennpraktiker i sentrale roller. Vi har 6-7000 konsultasjoner i året.

Avdelingen har en egen interessegruppe for pre- og in-hospital akuttmedisin og samtlige medlemmer
fungerer som AMK-lege som på selvstendig grunnlag og etter konferering med AMK
beslutter prehospital utrykning til aktuelle oppdrag. I tillegg deltar
anestesileger i traumemottak og medisinsk akuttmottak. Anestesiavdelingen
jobber tett med samarbeidende avdelinger.

Kirurgisk Klinikk i samarbeid med Prehospital Klinikk har en nystartet akutt- og intensivmedisinsk
forskningsgruppe med medlemmer med doktorgradskompetanse.

Avdelingen har tre vaktsjikt: 9-delt primærvakt og 10-delt sekundærvakt med aktiv vakt. Intensivsjiktet er 6-delt
hvor fokus er tilstedeværelse på intensiv på dagtid samt passiv vakt kveld og
natt i helger.

Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre
samarbeidspartnere. Nytilsatt skal delta i avdelingens undervisningsopplegg,
veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Ordinær 4 måneders
overlegepermisjon hvert 5. år etter sentral og lokal overenskomst. Man ønsker
faglig utvikling på individuelt nivå og tilstreber deltagelse på faglig
relevante kurs og kongresser.

Oppstart etter avtale med seksjonsleder.

Vil du vite mer om Vestfold?

www.visitvestfold.no 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Tidligere erfaring og bredde innen det anestesiologiske fag vektlegges.
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Mulighet for å søke deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktperson
Navn: Trygve Braathen Tjugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47409244
Merk deres søknad med Legepersonal.no
Søknadsfrist: Snarest!
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Overlege Anestesi
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/