LIS3 Nevrologi Nevrologisk seksjon, Helse Førde

Helse Førde
Published
2024-07-01
Location
Førde, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

LIS3 Nevrologi Nevrologisk seksjon, Helse Førde

Nevrologisk seksjon har ledig to vikariat som LIS3 i nevrologi.

To av våre legar har permisjon som ledd i spesialiseringsforløpet og vi lyser difor ut to årsvikariat med mogelegheit for fast tilsetjing.

Nevrologisk seksjon er ein del av Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering; ANRR.

Hovudoppgåva er å yte spesialisthelseteneste til pasientar med nevrologiske sjukdomar. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk nevrofysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi, parkinson, slag, hjernekreft og MS.

Nevrologisk avdeling i Helse Førde har fagavtale med nevrologisk- og nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus for deler av spesialiseringsforløpet.

Helse Førde er for tida inne i eit omfattande og spennande utviklingsarbeid. Vi ser med entusiasme fram mot hausten 2024 då vi skal flytte inn i ny og moderne sengepost med einerom til alle våre pasientar og gode arbeidsforhold for våre  tilsette. Vi arbeider kontinuerleg med utvikling og forbetring av tenestene samt organiseringa av desse.

Vi har fokus på å ha eit godt arbeidsmiljø, spesielt med tanke på samarbeid mellom kollegaer, andre yrkesgrupper i seksjonen, samt med andre avdelingar. Alle LIS i Helse Førde har tilbud om gruppeveiledning på tvers av avdelingar.

Oppstart i stilling september 2024 eller etter nærmare avtale.

Vi ser fram til å motta søknad frå deg.

 


Arbeidsoppgåver

 • LIS følgjer i utgangspunktet 7-delt vaktplan, med fri i vaktplan kvar 7. veke. Tilstadesvakt.
 • Som LIS på vår avdeling vil du delta i arbeid på post, ha poliklinikk og delta i tverrfaglig samarbeid. Du vil få undervisning og rettleiing etter oppsett plan.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.
 • Relevant sjukehuserfaring og kjennskap til DIPS er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Motivert, lærevillig og interessert i fagfeltet
 • Bidreg positivt til eit godt fagleg og kollegialt arbeidsmiljø
 • Har gode samarbeidsevner, er arbeidsvilleg og initiativrik

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Rekrutteringstillegg kr 25.000
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø


Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sølvberg Rygg
Anne Marit Sølvberg Rygg
Avdelingssjef
Stig Erik Hegrestad
Stig Erik Hegrestad
Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 578 39 355

Søknadsfrist:
28.07.2024

Om arbeidsgivaren

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 200 tilsette og eit budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
LIS3 Nevrologi Nevrologisk seksjon, Helse Førde
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/