Overlege onkologi

Helse Førde
Published
2024-02-01
Location
Førde, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Overlege onkologi Kreftavdelinga, Helse Førde

Kreftavdelinga, Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast stilling som overlege innan onkologi.

Avdelinga er organisert under Medisinsk klinikk og består av sengepost på 13 senger fordelt på onkologi, hematologi, palliasjon, samt poliklinikk.
Avdelinga har ansvar for store deler av medikamentelt retta behandling til den vaksne befolkinga i Sogn og Fjordane med ca. 110.000 innbyggjarar.

Vi har i dag 7 overlegestillingar; tre onkologar, tre hematologar og ein overlege innan palliasjon, samt 5 legar i spesialisering.

Stillinga er knytt til 6-delt vaktordning: kl. 16:00 - 19:00 på kvardagar, og kl. 09:00 - 14:00 på helge- og høgtidsdagar.

Helsetenesta ved sjukehuset er i ei spennande utvikling med flytting av somatikk til nybygg hausten 2024, og endring av sengeplassar. Ved kreftavdelinga ser ein store endringar i kreftutvilkling og behandlingar. Dette gjev oss utfordringar, men også moglegheiter til å arbeide med gode pasientforløp.

Avdelinga har svært høg aktivitet, spesielt aukar poliklinisk aktivitet.

Arbeidsoppgåver

 • Medisinsk onkologisk behandling og oppfølgjng av kreftpasientar
 • Rettleiing, supervisjon og undervisning
 • Utføre tilsyn ved henvisningar internt på sjukehuset
 • Rullering sengepost - poliklinikk
 • Deltaking i kliniske behandlingstudiar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i onkologi, eller at slik godkjenning vil føreligge i 2024
 • Beherske norsk godt både munnleg og skriftleg for god og forsvarlig yrkesutøving
 • God fagleg vurderingsevne, og arbeide målretta og strukturert

Personlege eigenskapar

 • Er ein positiv bidragsytar til godt, fagleg og kollegialt miljø
 • Har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Møter mennesker i krise profesjonelt, respektfullt og empatisk
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Eit aktivt, fagleg sterkt og godt arbeidsmiljø, som gir moglegheit til fagleg og personleg utvikling
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ingunn Solheim Terøy
Ingunn Solheim Terøy
Avdelingssjef
Jaroslav Bublevic
Jaroslav Bublevic
Medisinskfagleg rådgjevar

Telefon: 578 31 314

Søknadsfrist 29 Februar

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3,2 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Førde sentralsjukehus
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Overlege onkologi
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/